Sądy wstrzymują obowiązek spłaty rat kredytowych

Aktualnie istnieje duża szansa na to, że spłata rat kredytu frankowego zostanie wstrzymana w przypadku spłaty równowartości otrzymanego kapitału – po złożeniu przez frankowicza stosowanego wniosku w czasie trwania procesu.

Taki pogląd dominuje wśród sędziów XXVIII Wydziału Cywilnego w Warszawie, który od kwietnia tego roku rozpoznaje wyłącznie sprawy kredytów frankowych. Sędzia Piotr Bednarczyk wskazał, że w sprawach w których spłaty przekroczyły kwotę zaciągniętego kredytu, powinno się wstrzymać dalsze spłaty rat.

Jak wynika z publikowanych postanowień wydanych przez sędziów tego wydziału w związku ze złożeniem przez powodów wniosku o zabezpieczenie postępowania poprzez wstrzymanie spłaty miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, faktycznie wnioski te często rozpoznawane są korzystnie dla frankowiczów.

 

Tym bardziej nie warto już czekać ze złożeniem pozwu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we franku szwajcarskim.

Przypomnieć należy, że Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie wydała długo oczekiwanej uchwały w dniu 2 września br. i ponownie odroczono termin posiedzenia, na którym przedmiotowa uchwała ma zapaść. Sąd Najwyższy postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Oznacza to, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch lat oczekiwana uchwała w sprawach frankowych nie zapadnie.