Odfrankowienie kredytu

Na czym polega Odfrankowienie umowy

W dużym uproszczeniu „odfrankowienie” kredytu polega na wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych postanowień oraz utrzymanie jej w mocy w pozostałym zakresie, zachowując warunki w niej określone, w tym oprocentowania i marży.

Eliminacja niedozwolonych postanowień i powiązania do CHF

Kredytobiorca będzie od tej chwili związany umową o kredyt hipoteczny wyrażoną w złotych i oprocentowaną w oparciu o stałą marżę banku oraz wskaźnik LIBOR (3M/6M). Kwota kredytu wypłaconego, jak również kwota poszczególnych spłat (rat) nie zostaje przeliczona na CHF z wykorzystaniem – odpowiednio – kursu sprzedaży CHF, a będzie wyrażona wyłącznie w złotówkach.

Zasadniczą zaletą rozwiązania opisanego powyżej jest wyeliminowanie z umowy wszelkiego powiązania z walutą obcą, w tym klauzuli ryzyka kursowego oraz pozostałych postanowień, które w sposób niekorzystny kształtują sytuację kredytobiorcy – szczególnie tego, który w dalszym ciągu spłaca kredyt w złotówkach i pozostawia bankowi kwestię przeliczenia raty kapitałowo-odsetkowej na walutę franka szwajcarskiego według bankowej tabeli kursów.

Umowa trwa dalej

Ponadto umowa ta w dalszym ciągu wiąże strony, a tym samym kredytobiorca nie ma obowiązków natychmiastowego rozliczenia z bankiem pozostałej części kredytu (tak jak ma to miejsce przy unieważnieniu umowy).

Bank zwróci nadpłatę w postaci spreadu

Co więcej, biegły sądowy dokona wyliczenia tzw. spreadu walutowego pobranego przez bank przez cały okres trwania umowy. Kwota stanowiąca wartość niesłusznie pobranego spreadu zostanie zwrócona kredytobiorcy, a z doświadczania możemy wskazać, że jej wysokość nierzadko zadziwia naszych Klientów, sięgając kilkudziesięciu tysięcy złotych, a często wynosi nawet ponad 100.000 zł. Kwotę tę można przeznaczyć na nadpłatę lub spłatę kredytu.

Niższa rata i saldo zadłużenia

Nie bez znaczenia pozostanie również okoliczność, iż po wyeliminowaniu z umowy postanowień niedozwolonych, rata kredytu płacona co miesiąc przez frankowicza, będzie znacznie niższa, a saldo zadłużenia ulegnie wyraźnemu obniżeniu.

Brak ryzyka pozwania przez bank w przyszłości

Kolejną zaletą wyboru przeliczenia kredytu frankowego na kredyt złotowy, (zamiast żądania unieważnienia umowy) jest brak ryzyka pozwania frankowicza przez bank w przyszłości o zapłatę z tytułu korzystania z kapitału. W tym wariancie bowiem bank zachowuje prawo do pobierania wynagrodzenia z tytułu marży i oprocentowania wskazanego w umowie, pobranych prowizji, czy innych kosztów okołokredytwoych.

Po analizie umowy kredytowej, doradzimy Państwu, która możliwość jest korzystniejsza i co sugerujemy w tej sytuacji zrobić.

Zapraszamy do kontaktu.