Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego

Na początku lat 2000, osoby, które postanowiły wziąć kredyt we frankach szwajcarskich na zakup wymarzonej nieruchomości, mogły zdecydować się na dwa rodzaje kredytów frankowych. Był to:

  • kredyt indeksowany – suma kredytu była wskazana i wypłacana w walucie polskiej, przy czym wartość jego salda i wysokość raty kredytu były zależne od wysokości kursu waluty obcej (CHF) w trakcie trwania zawartej między stronami umowy,
  • kredyt denominowany – waluta obca stanowiła podstawę do przeliczania, jaką dokładnie kwotę bank miał wypłacić kredytobiorcy oraz jaką kwotę frankowicz miał obowiązek spłacić instytucji.

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego – na czym polega?

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt denominowany cieszył się dużą popularnością wśród kredytobiorców, przede wszystkim ze względu na stabilny kurs franka szwajcarskiego i niskie oprocentowanie. Ten rodzaj zobowiązania walutowego nie był jednak klasycznym rodzajem kredytu, ponieważ waluta służyła jedynie do obliczania kwot wymienianych pomiędzy bankiem a frankowiczem. Gdy tymczasem w przypadku zwykłego kredytu walutowego we frankach, bank dawał określoną sumę pieniędzy w walucie obcej, a kredytobiorca był zobligowany do spłacania rat kredytu również we ww. walucie obcej.

Podczas zawierania umowy kredytowej z bankiem, kredytobiorca nie posiadał informacji na temat dokładnej kwoty wypłaconej z walucie polskiej. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, wysokość kredytu we frankach szwajcarskich była przeliczana na złotówki według kursu, który obowiązywał w dniu wypłaty sumy pieniędzy.

Kredyt denominowany we frankach szwajcarskich – klauzule abuzywne

Podczas zawierania umowy frankowej denominowanej z bankiem, kredytobiorca nie został poinformowany o wszystkich postanowieniach, nie wiedział zatem, że wysokość poszczególnych rat kredytu może być o wiele wyższa od tej pierwotnie zakładanej. Zarówno wysokość kredytu wypłacanego przez instytucję, jak i wysokość raty kapitałowo-odsetkowej była uzależniona od kursu franka szwajcarskiego ustalanego przez konkretne banki.

Kredyt denominowany we frankach szwajcarskich – roszczenia

Coraz więcej osób decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej w związku z postanowieniami abuzywnymi zawartymi w umowie frankowej podpisanej z bankiem. Nie tyczy się to jedynie kredytu indeksowanego, lecz także denominowanego.

Co może zyskać kredytobiorca, który pozwie bank? W sytuacji stwierdzenia niezgodności zapisów w umowie frankowej, naruszających dobre obyczaje i interesy konsumenta, można żądać jej unieważnienia. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Sąd stwierdza wówczas nieważność całej umowy, w związku z czym obie strony są zobowiązane do zwrócenia sobie nawzajem tego, co świadczyły względem siebie. Bank zatem powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego pieniądze, od momentu zawarcia umowy do dnia wyroku sądowego. Natomiast frankowicz musi oddać instytucji sumę wypłaconego kredytu w złotówkach, bez odsetek.

Aby dochodzić roszczeń z tytułu postanowień niedozwolonych znajdujących się w umowie kredytowej, warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii frankowej. Serdecznie zachęcamy do kontaktu! W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.