Unieważnienie umowy frankowej

Na czym polega Unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich?

W przypadku kredytów frankowych sądy coraz częściej stwierdzają, że po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych postanowień umownych dalsze utrzymanie umowy w mocy nie jest możliwe i należy stwierdzić, iż jest ona w całości nieważna.

Unieważnienie umowy frankowej jest najdalej idącym skutkiem w kwestii żądań jakie mogą zostać złożone przez kredytobiorcę (frankowicza) w pozwie przeciwko bankowi. Żądanie unieważnienia umowy dotyczy zarówno umów kredytów denominowanych, jak i indeksowanych.

Umowa nie istnieje

Niepodważalnym i największym plusem unieważnienia umowy kredytowej we frankach szwajcarskich jest stwierdzenie jej nieważności do chwili jej zawarcia (ex tunc), co w uproszczeniu oznacza, że umowa ta nigdy nie istniała. A skoro nie istniała, to strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko to co wzajemnie świadczyły, a zatem kredytobiorca zwraca bankowi wyłącznie kapitał, który otrzymał na podstawie zawartej umowy kredytowej. Nie zwraca bankowi żadnych odsetek ani kosztów okołokredytowych.

Zwrot samego kapitału – bez odsetek

Dla przykładu – jeśli bank udzielił Janowi Kowalskiemu kredytu w wysokości 250.000 zł, to 250.000 zł Jan Kowalski musi bankowi zwrócić. Nie mniej, nie więcej. Można co prawda spotkać się z odważnym stanowiskiem niektórych prawników, że bank nie może żądać od frankowicza zwrotu wypłaconego mu kapitału, ponieważ termin do żądania zwrotu już się przedawnił, jednak jest to stanowisko dość ryzykowne i skutkujące (z prawdopodobieństwem graniczącym wręcz z pewnością) kolejną sprawą sądową, ale o tym bardziej szczegółowo w innym artykule.

Bank zwróci nadpłatę

Wracamy do pozytywów unieważnienia umowy frankowej. Często zdarza się, że frankowicze po wygraniu sprawy o unieważnienie ich umowy kredytowej posiadają zgromadzoną w banku nadpłatę, ponieważ wysokość otrzymanego kapitału już spłacili. Nadwyżka ta podlega więc zwrotowi na rzecz kredytobiorców – nierzadko są to kwoty sięgające kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wykreślenie hipoteki

Kolejną korzyścią jest fakt, że skoro umowa nie istnieje, to nie istnieje także zabezpieczenie prawne spłaty kredytu tj. hipoteka ustanowiona na rzecz banku i ujawniona w księdze wieczystej nieruchomości. Należy w takiej sytuacji złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej dołączając prawomocny wyrok sądowy stwierdzający nieważność umowy kredytowej.

Ewentualne minusy

Minusem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej może okazać się fakt natychmiastowej wymagalności spłaty pozostałej wysokości kapitału wypłaconego przez bank frankowiczowi. W przypadku gdy kredytobiorca nie spłacił kapitału w większej części i przykładowo na dzień wyroku uiścił bankowi łączną kwotę 150.000 zł, a otrzymał 400.000 zł, to po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego nieważność umowy musi on niezwłocznie zwrócić bankowi różnicę, a zatem 250.000 zł, co może niestety stanowić spory problem. W takim przypadku warto rozważyć drugą możliwość – tzw. potocznie „odfrankowienie” umowy, czyli przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotowy (od początku) z wyeliminowaniem niedozwolonych klauzul umownych i żądaniem zwrotu nadpłat w postaci tzw. spreadu walutowego.

Podsumowanie

Unieważnienie kredytu frankowego jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na „uwolnienie” się od kredytu w całości. Wniosek o unieważnienie umowy w całości od chwili jej zawarcia stanowi podstawowe roszczenie naszej kancelarii w sprawach przeciwko bankom. Należy jednak mieć świadomość, że wraz z unieważnieniem umowy kredytowej mogą wiązać się pewne konsekwencje prawne w postaci konieczności niezwłocznego zwrotu bankowi kapitału pozostałego do spłaty, czy wystąpienie przez bank z pozwem o zapłatę w związku z korzystaniem z jego kapitału przez czas trwania umowy. Choć o tę ostatnią kwestię nie należy się aktualnie martwić, to należy mieć świadomość tego, że pomimo, taka sytuacja zdarzyć się może. Ryzyko na bycie pozwanym przez bank jest niewielkie, a szansa na wygranie takiej sprawy przez bank jest jeszcze mniejsze, ale nie zmienia to faktu, że takie ryzyko istnieje. Z chęcią omówimy z Państwem tę kwestię podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej.

Po analizie umowy kredytowej, doradzimy Państwu, która możliwość jest korzystniejsza i co sugerujemy w tej sytuacji zrobić.

Zapraszamy do kontaktu.