Upadłość konsumencka

Zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich to jedna z wielu przyczyn utraty płynności finansowej, a w końcu ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 11 ustawy 1 Prawa upadłościowego i naprawczego niewypłacalność jest stanem, w którym dłużnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc jest niewypłacalny. Przy czym opóźnienie np. w spłacie zaciągniętych pożyczek (w tym rat kredytu hipotecznego we frankach) wynosi więcej niż trzy miesiące.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, dochodzi do umorzenia całości bądź części zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Oznacza to zwolnienie z dalszego spłacania długu lub jego części. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, aby osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mogła ogłosić upadłość konsumencką, stan niewypłacalności nie powinien być wywołany rażącym niedbalstwem dłużnika. Ponadto osoba składająca wniosek o upadłość, jest zobligowana do działania w zgodzie z prawem. Nie może zatem zatajać części majątku czy podejmować innych czynności, które w bezpośredni sposób zaszkodzą wierzycielom.

Upadłość konsumencka – wniosek

Aby umorzyć część lub całość zadłużenia, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania dłużnika. Formularz powinien zawierać m.in.:
  • dane osobowe dłużnika,
  • okoliczności uzasadniające wniosek oraz ich uprawdopodobnienie,
  • aktualny wykaz całego majątku,
  • wycenę składników majątku,
  • spis wszystkich wierzycieli oraz wysokość zadłużenia wraz z terminem zapłaty poszczególnych zobowiązań.
Aby sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek, musi być on prawidłowo uzasadniony. Należy zatem wykazać, że utrata płynności finansowej nie była spowodowana niedbalstwem bądź umyślnym działaniem dłużnika, a więc nie zaciągnął on kredytu we frankach bez analizy sytuacji na rynku kredytowym i nieruchomości. W celu uniknięcia oddalenia wniosku przez sąd, warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, która posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę w sprawach frankowych. Pomożemy Klientom w poprawnym uzupełnieniu wniosku oraz dołączeniu do niego wszystkich niezbędnych załączników uprawdopodobniających okoliczności zaciągnięcia kredytu frankowego.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe ma na celu nie tylko oddłużenie konsumenta, lecz także zaspokojenie wierzycieli. Dlatego też w toku postępowania majątek osoby zadłużonej zostaje włączony do masy upadłościowej. Dłużnik nie może samodzielnie rozporządzać składnikami wchodzącymi w skład ww. masy, jedynie częścią majątku podlegającą ustawowemu wyłączeniu. Skutkiem prawnym ogłoszenia upadłości jest wymagalność uregulowania zobowiązań, których płatność jeszcze nie nastąpiła. Zatem pozostałe raty kredytu frankowego stają się wymagalne w momencie ogłoszenia upadłości. Aby zakończyć kredyt we frankach, dłużnik może zdecydować się na „odfrankowienie” (przewalutowanie kredytu na złotówki) lub unieważnienie kredytu. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń w związku z nadpłaconymi ratami oraz abuzywnymi klauzulami znajdującymi się w umowach frankowych zawartych z bankiem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, służąc pomocą na różnych etapach postępowania. Reprezentujemy Klienta podczas rozprawy sądowej, bierzemy udział w negocjacjach z bankiem, pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów oraz w ich przygotowaniu. Zapraszamy do współpracy!