Ważny wyrok: Umowa frankowa nieważna nie tylko ze względu na klauzule niedozwolone

Przełomowy wyrok?

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w dniu 13 października br. ważny, a być może nawet przełomowy, wyrok w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich. Powództwo w przedmiotowej sprawie skierowane było przeciwko bankowi PKO BP S.A i dotyczyło kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, a więc takiego, w którym kwota kredytu wskazana jest w walucie.

Sąd uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że podstawą stwierdzenia nieważności umów kredytowych w CHF zawartych między kredytobiorcą (co ważne – również przedsiębiorcą), a bankiem może stanowić ogólna sprzeczność klauzul umownych z zasadami współżycia społecznego. Co istotne zatem, nie sam fakt występowania w umowie klauzul niedozowanych (abuzywnych) może świadczyć o nieważności umowy, ale sama sprzeczność postanowień tejże umowy z art. 58 KC, który brzmi następująco:

Art. 58 Kodeksu Cywilnego – [Bezprawność czynności]

  1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

 

Sąd orzekający wskazał, że już w latach 90. XX w. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, zgodnie z którym niezgodne z podstawowymi zasadami porządku prawnego jest, aby jedna ze stron umowy gwarantowała sobie możliwość regulowania wysokości zobowiązania drugiej strony.

„Przepis ten widnieje w kodeksie od zawsze i mówi o tym, że nieważna jest umowa m.in. sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”

Nie tylko konsument

Przedmiotowy wyrok jest ważny również ze względu na fakt, że oprócz wskazywania na kwestię etyki, (a raczej jej brak w odniesieniu do działań podejmowanych przez banki w związku z kredytami frankowymi), poszerza grono chronionych klientów także na przedsiębiorców.

 

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu:

Karolina Jabłkowska-Byrska, radca prawny

Tel. 600986727, e-mail:kj@kredytwefranku.pl