Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie zobowiązań osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Bardzo często do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi przez zaciągnięcie dużych kredytów w bankach. Problemy finansowego z tego tytułu dotyczą także ponad miliona frankowiczów, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się na podpisanie umowy frankowej z bankiem. Z początkiem lat 2000, wiele osób podejmowało decyzję o zaciągnięcie kredytu indeksowanego lub denominowanego we frankach szwajcarskich ze względu na niskie oprocentowanie i możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu niż w przypadku kredytu w złotówkach. Niestety ciągłe wahania kursu waluty oraz rosnące raty kredytu frankowego, w wielu przypadkach przyczyniły się do rosnącego zadłużenia i problemów finansowych. W takiej sytuacji oczywiste staje się pytanie o zasadność ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a kredyt we frankach szwajcarskich

Czym jest upadłość konsumencka? To rozwiązanie mające na celu oddłużenie osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności), która nie może uporać się z długami, przez co nie ma pieniędzy na spłacanie kredytu frankowego. Upadłość można ogłosić jedynie w przypadku osób, które są niewypłacalne. Oznacza to, że frankowicz stracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli, a więc nie jest w stanie spłacać raty kredytu hipotecznego we frankach przez co najmniej trzy miesiące.

Podstawowym celem wszczęcia postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby fizycznej. Polega to na:

  • zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika lub
  • umorzenie części bądź całości długów.

Samo zaciągnięcie kredytu indeksowanego lub denominowanego we frankach szwajcarskich jest dostateczną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i umorzenia długów frankowicza. Dlaczego? Ponieważ to właśnie na skutek gwałtownego wzmocnienia franka szwajcarskiego wobec złotego, doszło do powstania niewypłacalności konsumenta. Wzrost zadłużenia nie był zatem wynikiem rażącego niedbalstwa czy celowych działań.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku frankowiczów?

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej? W momencie jej ogłoszenia, majątek wchodzący do masy upadłościowej przechodzi w ręce syndyka. Oznacza to, że może on zarządzać częścią majątku dłużnika, w tym wypowiadać w jego imieniu umowy. Jednym ze skutków prawnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest także wymagalność zobowiązań, których termin płatności jeszcze nie nastąpił. W związku z tym, kredyt we frankach szwajcarskich zostaje rozłożony na kilkanaście/kilkadziesiąt rat z comiesięcznym terminem spłaty.

Podsumowanie

W związku z niejasnymi warunkami umowy frankowej, kredytobiorca nie wiedział o narzuceniu kursu waluty przez bank. Wysokie wzmocnienie franka szwajcarskiego wobec złotego przyczyniło się do zwiększenia wysokości rat kredytu, a tym samym do stanu niewypłacalności u wielu konsumentów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w takiej sytuacji jest zatem zasadne.