Co to jest bezwzględna nieważność umowy frankowej?

bezwzgledna-niewaznosc-umowy-frankowej

Bezwzględną nieważność umowy frankowej można stwierdzić, gdy naruszony został art. 69 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem, umowa kredytu powinna zawierać precyzyjne i czytelne informacje o walucie, w której kredyt jest udzielany, oraz walucie, w której będzie spłacany. Jeżeli kredytobiorca nie otrzymał pełnej informacji na ten temat, można mówić o bezwzględnej nieważności umowy. Sprawdź, jakie są konsekwencje tego zapisu i jak może je wykorzystać kredytobiorca. 

Czym skutkuje bezwzględna nieważność umowy frankowej?

Oznacza to, że umowa nie wywołała żadnych skutków prawnych, czyli kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłacania kredytu. Bank ma prawo jednak domagać się zwrotu sumy, którą faktycznie pożyczył kredytobiorcy, bez naliczania odsetek.

Możesz wystąpić do sądu z zarzutem unieważnienia umowy wskazując na jej sprzeczność z prawem bankowym, cywilnym oraz z zasadami współżycia społecznego. 

Banki muszą przestrzegać pewnych reguł przy udzielaniu kredytów – głównie zapewnić pełną transparentność umowy, informując klienta o jej wszystkich warunkach. Jeżeli bank nie spełni tych wymagań, umowa może zostać unieważniona.

Sprzeczność z prawem cywilnym dotyczy ogólnych zasad, które regulują zawieranie i wykonywanie umów. Na przykład, umowa musi być zawarta dobrowolnie, strony muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a treść umowy nie może być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami ani z zasadami współżycia społecznego. 

Ogólnie mówiąc, chodzi o to, że umowa nie może być zawarta w sposób, który byłby nieuczciwy, manipulacyjny, wyzyskujący słabszą stronę lub w inny sposób naruszałby zasady uczciwości i sprawiedliwości społecznej. 

Jeżeli którakolwiek z tych zasad jest naruszona, umowa kredytu we frankach może zostać unieważniona, a kredytobiorca może zostać zwolniony z obowiązku jej spłaty. Taką sytuację powinien ocenić profesjonalista – prawnik specjalizujący się w prawie bankowym i cywilnym.

Co jeszcze można zakwestionować w bezwzględnym unieważnieniu umowy kredytowej we frankach?

Brak określenia świadczenia jest również jednym z argumentów podważających ważność umowy kredytowej. To sytuacja, gdy strony umowy nie sprecyzowały dokładnie, co stanowi przedmiot umowy, jakie są warunki udzielenia i spłaty kredytu oraz w jakiej walucie kredyt jest udzielany i spłacany. 

Umowa kredytowa może też być uchylona, jeśli cały mechanizm indeksacji jest nieuczciwy. Nie chodzi tylko o tabele kursowe, ale również o brak precyzyjnych zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe, które jest niezgodne z zasadami uczciwości, szczególnie gdy kredytobiorca nie otrzymał rzetelnej informacji o ryzyku.

Inny argument na rzecz nieważności umowy kredytowej to sprzeczność mechanizmu indeksacji z naturą umowy kredytu. Nieuczciwość banku może również polegać na wbudowaniu w umowę instrumentu finansowego, który nie jest typowy dla umowy kredytu. Jeżeli występuje błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu, to również argument przemawiający za unieważnieniem dokumentu.

Wreszcie, wskazując na najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także na wyroki wydane po orzeczeniu TSUE, można zauważyć trend w kierunku uznawania nieważności umów kredytu we frankach, które nie spełniają wymogów prawa bankowego i cywilnego.

Podsumowanie

Z powyższych argumentów wynika, że istnieje szereg powodów, które mogą doprowadzić do stwierdzenia bezwzględnej nieważności umowy kredytu we frankach. W takiej sytuacji możliwe jest zasądzenie zwrotu wszystkich wpłaconych rat kredytu. Alternatywnie, jeśli sąd uzna umowę za ważną, ale zgodzi się z argumentem, że kredyt powinien być złotowy, najtańszy na rynku i oprocentowany stawką LIBOR, kredytobiorca może skorzystać z ewentualnej nadpłaty. 

To podkreśla, jak ważne jest dla kredytobiorców zrozumienie swojej umowy i śledzenie najnowszego orzecznictwa. Prawa konsumentów są chronione i ich naruszenie może prowadzić do znaczących korzyści finansowych.